مدت یادگیری مشاغل فنی حرفه ای

مدت زمان یادگیری مکانیک خودرو؛ چقدر طول می‌کشد تا مکانیکی یاد بگیریم؟

مدت زمان یادگیری مکانیک خودرو؛ چقدر طول می‌کشد تا مکانیکی یاد بگیریم؟

مدت یادگیری هوشمندسازی برق ساختمان؛ یاد گرفتن مباحث تخصصی bms چقدر طول می‌کشد؟

مدت یادگیری هوشمندسازی برق ساختمان؛ یاد گرفتن مباحث تخصصی bms چقدر طول می‌کشد؟

مدت یادگیری plc؛ چقدر طول می‌کشد پی ال سی یاد بگیریم؟

مدت یادگیری plc؛ چقدر طول می‌کشد پی ال سی یاد بگیریم؟

مدت یادگیری برق صنعتی؛ یاد گرفتن مباحث تخصصی استفاده از برق در صنعت چقدر طول می‌کشد؟

مدت یادگیری برق صنعتی؛ یاد گرفتن مباحث تخصصی استفاده از برق در صنعت چقدر طول می‌کشد؟

مدت یادگیری برق خودرو؛ چقدر طول می‌کشد تا باتری ساز شویم؟

مدت یادگیری برق خودرو؛ چقدر طول می‌کشد تا باتری ساز شویم؟

مدت یادگیری برق ساختمان؛ یاد گرفتن مباحث کار الکتریکی چقدر طول می‌کشد؟

مدت یادگیری برق ساختمان؛ یاد گرفتن مباحث کار الکتریکی چقدر طول می‌کشد؟